Wersje językowe
COOKIES

POLITYKA PRYWATNOŚCI JAGG

Polityka Prywatności stanowi dokument powiązany z Regulaminem Sklepu internetowego, który jest dostępny pod adresem URL: https://jagg.pl/strona/regulamin-zakupow („Regulamin”). Definicje pojęć użytych w Polityce Prywatności zostały zamieszczone w Regulaminie, a Regulamin stosuje się odpowiednio do Polityki Prywatności.

Polityka Prywatności ma charakter informacyjny i jest spełnieniem obowiązków informacyjnych nałożonych na administratora danych przez RODO, tj. Rozporządzenie 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Każdy kto korzysta ze Sklepu powinien zapoznać się z Polityką Prywatności. Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze Sklepu oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii śledzących wykorzystywanych związku z funkcjonowaniem Sklepu.

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych, w szczególności Klientów, jest Malwina Maruda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JAGG. Malwina Maruda w Warszawie (00-561), przy ul. Mokotowskiej 26, NIP: 5222711431 („Jagg”, „Usługodawca”).

2. Każdy Klient lub inna osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę może skontaktować się z Jagg, będącym administratorem danych osobowych, wysyłając wiadomość na adres e-mail: help@jagg.pl.

 

2. SPOSÓB PRZETWARZANIA DANYCH

2.1 Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgód oraz danych podanych przez osobę, której dane dotyczą, w formularzu rejestrowym, kontaktowym lub innym. Przetwarzanie danych osobowych które przetwarza Jagg, może dotyczyć w szczególności: imienia i nazwiska, adresu do doręczeń, danych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej, loginu, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, adresu IP komputera, numeru rachunku bankowego, danych zbieranych przez Google Analytics oraz innych danych dobrowolnie podanych przez daną osobę.

2.2 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niewskazanie danych osobowych oznaczonych w formularzu (w szczególności formularzu Zamówienia) jako obligatoryjne uniemożliwi m.in. założenie Konta lub realizację Umowy sprzedaży przez Jagg. Charakter działań podejmowanych przez Usługodawcę uniemożliwia ich świadczenie w sposób anonimowy.

2.3 Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w następujących celach:

 

cel przetwarzania

zakres danych

podstawa prawna przetwarzania

okres przetwarzania danych

zapewnienie dostępu do Sklepu 

adres IP

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy

do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udostępnianiem funkcjonalności Sklepu osobie, której dane dotyczą

założenie Konta, zapewnienie możliwości logowania do Sklepu

adres IP, adres e-mail, imię i nazwisko

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jw.

do czasu przedawnienia roszczeń związanych z udostępnianiem Sklepu osobie, której dane dotyczą w zakresie możliwości logowania

dokonanie zakupu Towaru

adres e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu, adres do doręczeń

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – jw.

do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży

kontakt mailowy z osobami, których dane dotyczą, odpowiedzi na wiadomości e-mail

 

adres e-mail, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie w treści formularza lub wiadomości e-mail

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Jagg jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą

do czasu zakończenia korespondencji lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

kontakt telefoniczny z osobami, których dane dotyczą

numer telefonu, imię i nazwisko, inne dane podane dobrowolnie podczas rozmowy

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Jagg jako administratora polegający na obsłudze zapytań oraz korespondencji kierowanej bezpośrednio przez osoby, których dane dotyczą

do czasu zakończenia rozmowy lub wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

wystawianie dokumentów księgowych, prowadzenie ksiąg rachunkowych

imię i nazwisko, adres do doręczeń, numer rachunku bankowego, dane dotyczące prowadzonej działalności gospodarczej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO – realizacja przepisów prawa

przez okres trwania obowiązku przechowywania dokumentów księgowych wynikający z przepisów prawa

badanie ruchu na Sklepie

adres IP, pliki cookies 

art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą

do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą

wysyłka Newslettera

adres e-mail

art. 6 ust. 1 lit. b RODO – ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych koniecznych do wykonania umowy

do czasu utraty przydatności danych lub wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą

prowadzenie profili w kanałach social media, wchodzenie w interakcje za pośrednictwem tych kanałów

imię, nazwisko, identyfikator kanału social media, inne dane dobrowolnie podane przez osobę, której dane dotyczą w ramach kanału social media

art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Jagg jako administratora polegający na podejmowaniu działań w kanałach social media

do czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

rozpatrywanie reklamacji

imię, nazwisko, e-mail, telefon

Art. 6 ust. 1 lit. f RODO – uzasadniony interes Usługodawcy polegający na rozpatrywaniu reklamacji oraz innych skarg Klientów

do czasu utraty przydatności danych lub złożenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą

 

 

 

 

 

 

2.4 W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez daną osobę z usług świadczonych przez Usługodawcę lub funkcjonalności Sklepu niezgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia zakresu jego odpowiedzialności.

2.5 Usługodawca nie przekazuje danych osobowych Klientów do państw trzecich (tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego). W przypadku zamiaru przekazania danych osobowych poza EOG, Jagg poinformuje o tym osoby, których dane dotyczą, jak również zapewni, że odbiorca danych zapewnia bezpieczeństwo oraz integralność danych osobowych, zawrze z nim standardowe klauzule umowne, jak również dokona weryfikacji, czy państwo odbiorcy zapewnia przestrzeganie praw i wolności osób, których dane dotyczą.

2.6 Usługodawca nie będzie dokonywać zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem osób, których dane dotyczą. Jagg będzie dokonywać profilowania Klientów w zakresie w jakim jest to konieczne do przedstawienia im spersonalizowanych treści o charakterze marketingowym, dopasowanych do preferencji oraz zachowań poszczególnych Klientów.

 

3. ODBIORCY DANYCH

3.1 Usługodawca może powierzać przetwarzanie danych osobowych Klientów podmiotom trzecim w celu wykonywania czynności wskazanych w Regulaminach. Odbiorcami danych Klienta, mogą być w szczególności: przewoźnicy lub inni podmioty realizujące dostawę Zamówień, dostawca usług płatniczych, dostawca hostingu dla Sklepu, operator poczty elektronicznej (e-mail), dostawca usługi do wysyłki wiadomości e-mail (Newsletter), księgowość, kancelaria prawna, podmioty zapewniające rozwiązania chmurowe oraz inne rozwiązania wykorzystywane przez Usługodawcę w bieżącej działalności, która wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych. 

3.2 Dane osobowe zgromadzone przez Usługodawcę mogą być także udostępnione odpowiednim organom państwowym lub instytucjom (organy ścigania, sądy, służba bezpieczeństwa) uprawnionym do uzyskania do nich dostępu na podstawie powszechnie odpowiednich przepisów prawa lub innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

3.3 Każdy podmiot, któremu Jagg powierza do przetwarzania dane osobowe, w oparciu o umowę powierzenia przetwarzanie danych osobowych („Umowa powierzenia”), gwarantuje odpowiedni poziom w zakresie bezpieczeństwa i poufności przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający dane osobowe w oparciu o Umowę powierzenia może przetwarzać dane osobowe za pośrednictwem innego podmiotu wyłącznie na podstawie uprzedniej zgody Jagg. 

3.4 Udostępnienie danych osobowych podmiotom nieuprawnionym na podstawie Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie za zgodą wyrażoną uprzednio na piśmie przez osobę, której dane dotyczą.

 

4. PRAWA PODMIOTU DANYCH OSOBOWYCH

4.1 Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo do: (a) usunięcia danych osobowych zgromadzonych na jego temat zarówno z  systemu należącego do Jagg, jak i z baz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracował Usługodawca, (b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych, (c) przenoszenia danych osobowych zgromadzonych przez Usługodawcę na temat danej osoby, w tym do otrzymania ich w ustrukturyzowanej formie, (d) żądania od Jagg dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, (e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, (f) cofnięcia Jagg zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; (g) wniesienia skargi na Jagg do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

 

5. INNE DANE

5.1 Usługodawca może przechowywać zapytania http, w związku z czym w plikach logów serwera mogą być zapisane niektóre informacje na temat Klientów, w tym: adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwa stacji Klienta  – identyfikacja realizowana przez protokół http, data i czas systemowy rejestracji w Sklepie i nadejścia zapytania, liczbę wysłanych przez serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Klienta (gdy Klient wszedł na Sklep poprzez link), informacje o przeglądarce Klienta, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Logi mogą być gromadzone jako materiał dla prawidłowego administrowania Sklepem. Dostęp do danych, o których mowa w zdaniach poprzedzających, mają tylko osoby uprawnione do administrowania systemem informatycznym. Pliki z logami mogą być analizowane w celu sporządzenia statystyk ruchu na stronie Sklepu i występujących błędów. Podsumowanie takich informacji nie identyfikuje Klienta.

5.2 Usługodawca może korzystać z narzędzi analitycznych służących monitorowaniu, jak również rozwojowi Sklepu lub Usług, w szczególności Google Analytics, w ramach których ma dostęp do zanonimizowanych informacji na temat Klientów, w tym: informacji o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzysta Klient, czasu spędzonego na stronie Sklepu, przedziału wiekowego Klienta, płci Klienta, przybliżonej lokalizacji Klienta, zainteresowań Klienta określonych na podstawie jego aktywności w sieci Internet. Informacje, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie są łączone z danymi osobowymi Klientów i nie pozwalają na ich identyfikację i nie są danymi osobowymi w rozumieniu przepisów RODO. 

 

6. BEZPIECZEŃSTWO

6.1 Usługodawca dba o bezpieczeństwo danych osobowych Klientów. W tym celu Jagg wdrożyło odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych uwzględniające ryzyka związane z procesami przetwarzania danych osobowych. W szczególności Jagg zabezpiecza technicznie i organizacyjnie dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarzaniem z naruszeniem przepisów RODO poprzez stosowanie m.in. certyfikatów SSL. Zbiory zgromadzonych przez Usługodawcę danych osobowych przechowywane są na zabezpieczonych serwerach, a dane osobowe chronią także wewnętrzne procedury Jagg z zakresu przetwarzania danych osobowych i polityki bezpieczeństwa informacji.

6.2 Niezależnie od powyższego, Jagg wskazuje, że korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego i urządzenia danej osoby szkodliwego oprogramowania (malware), jak również uzyskaniem dostępu do danych, w tym danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania tego typu zagrożeń, każda osoba powinna stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne (programy antywirusowe) lub chroniących identyfikację w sieci Internet. 

 

7. PLIKI COOKIES

7.1 W celu prawidłowego działania Sklepu, Jagg korzysta z plików cookies („Cookies”). Cookies są informacjami tekstowymi zapisywanymi na urządzeniu Klienta (komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sklepu lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich. 

7.2 Usługodawca wykorzystuje dwa rodzaje Cookies: (a) sesyjne, które usuwane są trwale wraz z zakończeniem sesji przeglądarki Klienta, (b) trwałe, które pozostają po zakończeniu sesji przeglądarki na urządzeniu Klienta, aż do ich skasowania. 

7.3 Na podstawie Cookies, zarówno sesyjnych, jak i trwałych, nie jest możliwe ustalenie tożsamości Klienta ani zidentyfikowanie go w żaden inny sposób. Cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych. 

7.4 Pliki generowanie bezpośrednio przez Usługodawcę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Cookies zewnętrzne (tj. Cookies umieszczane przez podmioty współpracujące z Jagg) mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny. 

7.5 Klient może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące Cookies w dowolnej chwili, określając warunki ich przechowywania, przez ustawienia przeglądarki internetowej lub konfigurację usługi w Sklepie. 

7.6 Klient może samodzielnie wyłączyć zapisywanie Cookies na swoim urządzeniu w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji Sklepu.

7.7 Klient może samodzielnie usunąć zapisane na swoim urządzeniu Cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki internetowej.

7.8 Usługodawca wykorzystuje Cookies własne w następujących celach: uwierzytelniania Klienta w Sklepie i utrzymywania sesji Klienta; konfiguracji Sklepu i dostosowania jej zawartości do preferencji lub zachowania Klienta; analizy i badania oglądalności, w tym liczba kliknięć i ścieżka poruszania się przez Klienta na stronie Sklepie w celu doskonalenia jej wyglądu i organizacji treści, czasu spędzonego na stronie Sklepie, liczby Klientów i częstotliwości odwiedzania przez nich Sklepu.

7.9 Usługodawca wykorzystuje następujące Cookies zewnętrzne:

7.9.1 Jagg stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Jagg nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Klienta. W zakresie informacji o preferencjach Klienta gromadzonych przez sieć reklamową Google, Klient może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

7.9.2 Jagg stosuje korzysta z Facebooka Pixel. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA) wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta ze Sklepu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Jagg nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym Klienta.

7.10 Szczegółowe informacje o obsłudze Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta Klient.

 

 

REGULAMIN NEWSLETTERA JAGG

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z Newslettera JAGG

1. Definicje: 

1.1 Jagg/Usługodawca - Malwina Maruda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JAGG. Malwina Maruda w Warszawie (00-561), przy ul. Mokotowskiej 26, NIP 5222711431.

1.2 Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która na podstawie i zgodnie z niniejszym Regulamin zamawia i korzysta z usługi Newslettera

1.3 Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na udostępnieniu Klientom przez Jagg wiadomości o Sklepie i Towarach lub dotyczących Jagg, w formie biuletynu elektronicznego przesłanego na adres e-mail wskazany przez Klienta.

1.4 Sklep - sklep internetowy znajdujący się pod dostępnego pod adresem URL: https://jagg.pl/

 

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

2.1 W niniejszym Regulaminie Newslettera określono zasady świadczenia usługi Newslettera przez Jagg.

2.2 Usługa subskrypcji Newslettera jest świadczona nieodpłatnie przez Jagg Klientom, którzy zamówią taką usługę za pośrednictwem Sklepu.

2.3 Aby aktywować usługę subskrypcji Newslettera, Klient musi posiadać urządzenie z połączeniem internetowym, zainstalowaną i zaktualizowaną przeglądarkę internetową oraz aktywny adres e-mail. 

2.4 W celu zapisania się do Newslettera, Klient zamawia usługę poprzez formularz dostępny w Sklepie. Z chwilą aktywowania subskrypcji, pomiędzy Jagg a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newslettera na czas nieoznaczony.

2.5 Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera ze skutkiem natychmiastowym, dezaktywując swoją subskrypcję Newslettera. Klient może zrezygnować z Newslettera, aktywując odpowiedni link podany w przypisie każdego dokumentu elektronicznego wysłanego w ramach usługi Newsletter.

2.6 Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.


3. DANE OSOBOWE

3.1 Administratorem Danych osobowych Klientów Newslettera jest Jagg. Jagg przetwarza dane osobowe Klientów w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu e-mail, wyłącznie w celu świadczenia usługi Newsletter. Takie dane mogą zostać przekazane stronie trzeciej świadczącej usługi techniczne na rzecz Newslettera. Warunki regulujące przetwarzanie danych osobowych i zaprzestanie ich przetwarzania są określone w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://jagg.pl/strona/polityka_prywatnosci

 

4. REKLAMACJE

4.1 Klient ma prawo do złożenia informacji na usługę Newsletter. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Klienta oraz uzasadnione zastrzeżenia i uwagi dotyczące Newslettera. Reklamację należy przesłać na adres e-mail help@jagg.pl.

4.2 Jagg rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych, chyba że Klient nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie dostarczył danych umożliwiających identyfikację Klienta.

4.3 Jagg przesyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail wskazany przez Klienta.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1 Jagg może zmienić niniejszy Regulamin Newslettera z przyczyn merytorycznych, prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Jagg lub zmiana formy biznesowej Jagg) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu).

5.2 Klienci zostaną powiadomieni o każdej zmianie Regulaminu Newslettera za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej 7 (siedem) dni przed wejściem w życie nowego brzmienia Regulaminu Newslettera. W tym czasie Klient powinien zaakceptować zmieniony Regulamin Newslettera lub odmówić jego akceptacji i wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newsletter.

5.3 W przypadku sporu z Jagg, Klient będący konsumentem może skierować się do stałego sądu konsumenckiego w celu rozstrzygnięcia sporu. Konsument może również skierować do innego sądu arbitrażowego w celu poddania mediacji lub zawarcia ugody (może skorzystać z alternatywnego rozstrzygania sporów, ADR). W tym celu należy złożyć Jagg wniosek o mediację lub wniosek o rozstrzygnięcie sprawy przed sądem polubownym, w zależności od intencji konsumenta. Lista i adresy podmiotów prowadzących takie postępowania są dostępne w odpowiednich organach, w tym na ich stronach internetowych. Konsument może również skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem internetowej platformy UE ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

5.4 Jeśli Klient zrezygnuje z korzystania z ADR lub ODR, wszelkie spory wynikające z niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla jurysdykcji ustalonej zgodnie z aktem prawnym obowiązującym Klienta będącego konsumentem. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Jagg a Klientem niebędącym konsumentem będą kierowane do sądu właściwego miejscowo dla siedziby Jagg.

5.5 Wszelkie umowy wynikające z niniejszego Regulaminu Newslettera zawieranego pomiędzy Klientem a Jagg są zawierane zgodnie z polskim prawem, pod warunkiem, że zastrzeżenie to nie może skutkować pozbawieniem Klienta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju zwykłego miejsce zamieszkania Klienta.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium