Wersje językowe
REGULAMIN

REGULAMIN JAGG

Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania ze Sklepu (internetowego) dostępnego pod adresem URL: https://jagg.pl/, jak również warunki programu lojalnościowego organizowanego przez Jagg dla Klientów, którzy założyli Konto w Sklepie.

Usługodawcą i właścicielem Sklepu jest Malwina Maruda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JAGG. Malwina Maruda w Warszawie (00-561), przy ul. Mokotowskiej 26, NIP: 5222711431. (zwana dalej: „Jagg” lub „Usługodawcą”).

Każdy Klient, który chce korzystać ze Sklepu, musi uprzednio zapoznać się z Regulaminem. Regulamin udostępniamy wszystkim bezpłatnie przed zawarciem Umowy, a także – na żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym Klient się posługuje. Jeśli Klient nie zgadza się z postanowieniami Regulaminu, nie może korzystać ze Sklepu. W przypadku Klientów, nie będących Konsumentami, z chwilą skorzystania przez nich ze Sklepu, uznaje się, że zaakceptowali oni Regulamin bez zastrzeżeń.

Klient może skontaktować się z Jagg: 

  • drogą mailową, wysyłając wiadomość na adres: help@jagg.pl, 
  • telefonicznie w dni robocze: 731 884 714 (w godzinach wskazanych w Sklepie),
  • listownie pisząc na adres: ul. Mokotowska 26, 00-561 Warszawa.

Znaczenie innych pojęć używanych w Regulaminie:

Czas Realizacji Zamówienia

czas, w którym zamówienie jest kompletowane, a następnie wydawane przewoźnikowi w celu dostarczenia Towaru pod wskazany przez Klienta adres; Czas Realizacji Zamówienia nie obejmuje czasu dostawy

Dzień roboczy

dni tygodnia od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy w Rzeczypospolitej Polskiej)

Karta upominkowa

bon towarowy na okaziciela w postaci fizycznej karty upoważniający do jednokrotnego dokonania zakupów na Towary w Sklepie, w zakresie ustalonego w niej limitu kwotowego; uzupełniające    w stosunku do Regulaminu szczegóły w zakresie zasad korzystania z Kart upominkowych zawarte są w odpowiedniej zakładce Sklepu

Klient

podmiot posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, korzystający ze Sklepu lub zawierający Umowę sprzedaży z Usługodawcą

Konsument

osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową lub osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej („Przedsiębiorca na prawach konsumenta”)

Konto

usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę; modyfikowalny element Sklepu, tworzony po dokonaniu rejestracji przez Klienta, w którym zebrane są informacje Klienta lub o Kliencie i dokumentacja związana z jego Zamówieniami 

Polityka Prywatności

dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Klientów; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie Regulaminu jest dostępna pod tym adresem: https://jagg.pl/polityka_prywatnosci

Rabat

zniżka naliczana automatycznie w przypadku przekroczenia przez zarejestrowanego Klienta (oraz zalogowanego w trakcie składania Zamówień) określonych progów kwotowych wynikających z sumy wszystkich zrealizowanych Zamówień; wysokość progów rabatów będzie każdorazowo wskazana w ramach Konta Klienta, który zakwalifikował się do uczestnictwa w programie lojalnościowym; Rabat może zostać wykorzystany na zakup wszystkich dostępnych w Sklepie Towarów 

Regulamin 

niniejszy regulamin Sklepu

Siła Wyższa

zdarzenie, którego nie można było przewidzieć przy zachowaniu staranności wymaganej w stosunkach zawodowych, które jest zewnętrzne zarówno w stosunku do Usługodawcy, jak i do Klienta, i któremu nie mogli się oni przeciwstawić, działając z należytą starannością; w szczególności za działanie Siły Wyższej uważa się atak hackerski albo wprowadzenie złośliwego oprogramowania do Sklepu

Towary

produkty dostępne w Sklepie, w tym produkty nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, mogące stanowić przedmiot Umowy Sprzedaży; istotne i szczególne właściwości każdego Towaru udostępniane są na przypisanej mu podstronie Sklepu

Paragony 

E-PARAGON - elektroniczna wizualizacja rachunku fiskalnego.

PARAGON - papierowy rachunek fiskalny.

Umowa (sprzedaży)

umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawarta według postanowień niniejszego Regulaminu pomiędzy Jagg a Klientem, za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu

Zamówienie

oświadczenie woli Klienta prowadzące bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i wskazujące istotne jej warunki, dokonywane przy wykorzystaniu funkcji koszyka; Zamówienia można składać drogą elektroniczną poprzez system sprzedażowy Sklepu, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, z zastrzeżeniem, że ich realizacja odbywa się w dni robocze w godzinach wskazanych w Sklepie 

 
1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu, w szczególności warunki korzystania z usług drogą elektroniczną, składania Zamówienia i jego modyfikowania, składania reklamacji, dokonywania płatności, a także inne uprawnienia i obowiązki Klienta oraz Jagg. 

1.2 Osoba, która chce skorzystać z usług Sklepu musi wcześniej zaakceptować niniejszy Regulamin. Osoba, która nie akceptuje Regulaminu, nie może korzystać ze Sklepu.

1.3 Informacje zawarte w Sklepie nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie do składania ofert przez Klientów.

1.4 Klientów obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz korzystania ze Sklepu w sposób zakłócający lub uniemożliwiający jego funkcjonowanie.

1.5 W celu korzystania ze Sklepu po stronie Klienta muszą zostać spełnione następujące minimalne wymagania techniczne: urządzenie z dostępem do sieci Internet, zainstalowana i zaktualizowana do najnowszej wersja przeglądarki internetowej: Edge, Chrome, FireFox, Opera, Safari; z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). Rekomendowana minimalna rozdzielczość ekranu: 1920x1080 pikseli.

1.6 Umowy zawierane są zgodnie z prawem polskim, z zastrzeżeniem, że wybór ten nie może skutkować pozbawieniem Konsumenta ochrony wynikającej z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa jego zwykłego pobytu.

2. KONTO I INNE USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

2.1 Sklep dostarcza Klientom bezpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną w formie funkcjonalności Sklepu tj.: interaktywnych formularzy, w tym rejestracji i formularza kontaktowego, Konta oraz koszyka.

2.2 Każda z umów o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać wypowiedziana przez Klienta w każdej chwili bez podania przyczyny, w sposób wskazany tutaj lub w dalszej części Regulaminu. Umowy o świadczenie usług świadczonych drogą elektroniczną, polegające na korzystaniu z funkcjonalności formularzy, zawierane są na czas oznaczony i ulegają rozwiązaniu z chwilą wysłania treści formularza do Jagg albo zaprzestania ich używania.

2.3 W celu założenia Konta i uzyskania statusu zarejestrowanego Klienta, należy dokonać uprzednio procedury rejestracji. Klient dokonuje rejestracji za pośrednictwem interaktywnego formularza udostępnionego w Sklepie. Klient zobowiązany jest podać swoje prawdziwe i aktualne dane oraz utrzymywać je w takim stanie przez cały okres posiadania Konta.

2.4 Z chwilą potwierdzenia dokonania rejestracji poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysyłany przez Jagg na adres e-mail Klienta, zostaje między Klientem a Jagg zawarta umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną prowadzenia Konta na czas nieokreślony.

2.5 Klient może wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, poprzez wysłanie takiego oświadczenia woli Jagg. Wypowiedzenie jest skuteczne z chwilą jego otrzymania przez Usługodawcę.

2.6 W procesie rejestracji, Klient podaje hasło, poprzez które następnie uzyskuje dostęp do Konta. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie może udostępniać hasła osobom trzecim. Konto jest niezbywalne.

2.7 Klient zobowiązany jest do aktualizacji danych Konta niezbędnych do realizacji Zamówienia.

2.8 Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon w formie elektronicznej lub na życzenie Klienta faktura. Paragon lub faktura jest dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub w formie tradycyjnej wraz z dostawą towaru. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zgodę na przesyłanie paragonów i faktur w formie elektronicznej.

3. ZAMÓWIENIE I UMOWA SPRZEDAŻY

3.1 Klient sporządza Zamówienie poprzez wirtualne dodawanie Towarów do koszyka. Skuteczne dodanie Towaru powoduje, iż w zakładce koszyka zmienia się wskaźnik Towarów na liście Zamówienia, którą można dowolnie modyfikować, również z poziomu koszyka.

3.2 Po potwierdzeniu wyboru Towarów, Klient wskazuje w formularzu Zamówienia sposób płatności, dane do dostawy, a także dane kontaktowe lub potwierdza je po zalogowaniu się na Konto. Po skompletowaniu Zamówienia, Klient zatwierdza je oraz przesyła do Jagg poprzez uaktywnienie przycisku potwierdzającego zakup z obowiązkiem zapłaty.

3.3 W formularzu Zamówienia konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Są to w szczególności: imię i nazwisko, adres dostawy, adres e-mail, dane do wystawienia rachunku lub faktury VAT.

3.4 W procesie składania Zamówienia, do chwili uaktywnienia przycisku potwierdzającego zakup, istnieje możliwość wykrywania i korygowania błędów przez Klienta w Zamówieniu i jego modyfikacji, poprzez system sprzedażowy Sklepu.

3.5 Po tym momencie, Klient może zmienić Zamówienie, w szczególności skorygować błędy we wprowadzonych danych, do chwili nadania przesyłki z Towarem poprzez bezpośredni, niezwłoczny (telefoniczny lub za pomocą poczty e-mail) kontakt z Jagg.

3.6 Składając Zamówienie, Klienta składa Jagg ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Towarów będących przedmiotem Zamówienia. Zawarcie Umowy Sprzedaży następuje poprzez przyjęcie ww. oferty przez Jagg, w momencie otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji przez Jagg.

3.7 Warunkiem zawieszającym zawarcia Umowy Sprzedaży jest (a) uiszczenie płatności przez Klienta, (b) brak błędu w Sklepie dotyczącego ceny Towaru. Jeżeli Klient uiścił płatność, a nie został spełniony warunek zawieszający dotyczący błędu, płatność jest nienależna i Jagg zwróci ją Klientowi niezwłocznie od jej zaksięgowania na rachunku bankowym, nie później jednak niż w terminie jednego dnia roboczego.

3.8 Utrwalanie, zabezpieczanie i udostępnianie treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje za pośrednictwem systemu sprzedażowego Sklepu i wysyłana jest na adres e-mail Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta w Zamówieniu adres. Klientowi, który złożył Zamówienie zostanie przekazany cyfrowy dokument potwierdzający zawarcie Umowy wraz z jej treścią.

3.9 Czas Realizacji Zamówienia, jest widoczny w opisie wybranego Towaru. Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po dokonaniu płatności elektronicznej za pośrednictwem internetowego systemu płatności - po potwierdzeniu otrzymanym przez Jagg od operatora płatności.

4. CENY I PŁATNOŚCI

4.1 Ceny podane na stronach Sklepu są cenami brutto (zawierają wszystkie podatki), wyrażone są w złotych polskich i nie zawierają kosztów dostawy. Łączna cena Zamówienia obliczana jest według wyborów dokonanych przez Klienta w formularzu Zamówienia, zgodnie ze stawkami wskazanymi w Zamówieniu.

4.2 Wiążąca i łączna cena wskazywana jest Klientowi w podsumowaniu Zamówienia w momencie jego wysłania przez Klienta do Usługodawcy z wyłączeniem towarów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

4.3 Jagg oferuje płatności elektroniczne, które realizuje zewnętrzny w stosunku do Jagg operator płatności - Płatności Shoper (bezpieczeństwo płatności online zapewnia Autopay - www.autopay.pl). Klient może wybrać jedną z następujących form płatności: (a) przelew internetowy, (b) za pomocą karty kredytowej lub płatniczej, (c) płatność BLIK, (d) Google Pay, (e) Apple Pay, (f) PayPo.

4.4 Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci e-paragonu, paragonu lub faktury, na żądanie Klienta. Dokument księgowy stanowi potwierdzenie istotnych elementów złożonego Zamówienia. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na doręczanie mu faktur elektronicznych na adres e-mail wskazany w Zamówieniu.

4.5 Ceny i koszty podane w Sklepie mogą ulec zmianie (w ramach akcji promocyjnej lub wyprzedaży Towarów, albo zmiany cen przez producenta lub przewoźnika). Warunki Zamówienia nie mogą ulec zmianie w stosunku do Klienta, który złożył ofertę w sposób wskazany powyżej, przed dokonaniem zmiany cenowej.

4.6 W zależności od miejsca przeznaczenia dostawy Zamówienia, istnieje możliwość naliczenia dodatkowej opłaty celnej. Jej wysokość jest uzależniona od przepisów obowiązujących w danym kraju. Wszelkie koszty związane z należnościami celnymi pokrywa Klient. Ceny w ramach Sklepu nie są indywidualnie dostosowywane do Klientów na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Wyświetlane ceny obowiązują wszystkich Klientów. 

5. KARTA UPOMINKOWA

5.1 W ramach Sklepu istnieje możliwość nabycia Karty upominkowej o wybranej wartości pieniężnej. 

5.2 Karta upominkowa ważna jest przez 6 (sześć) miesięcy od dnia jej zakupu i może być wykorzystana jednorazowo, bez możliwości zwrotu niewykorzystanej części środków. W przypadku, gdy wartość Zamówienia lub zakupu Towaru w sklepie stacjonarnym przekracza wartość Karty Upominkowej, Klient lub inny podmiot, na rzecz którego została zakupiona, zobowiązany jest do dopłaty różnicy.

5.3 Karta upominkowa nie działa w stosunku do Towarów, które są niższej wartości, niż Karta. 

5.4 W zakresie nabycia Karty upominkowej stosuje się odpowiednio postanowienia dotyczące składania Zamówień i zawierania Umowy Sprzedaży. Składając Zamówienie na Kartę upominkową, Klient wskazuje, czy będzie realizowana na zakupy Towarów w Sklepie czy stacjonarnie w sklepie Jagg.

5.5 Karty Upominkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty Upominkowej.

5.6 Karta Upominkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne.

5.7 Z chwilą doręczenia Karty Upominkowej Klientowi, na Klienta przechodzi ryzyko jej utraty lub uszkodzenia.

6. DOSTAWA

6.1 Zamówienia dostarczane są pod wskazany przez Klienta adres podczas składania zamówienia za pośrednictwem zewnętrznej firmy kurierskiej.

6.2 Koszt wysyłki obliczany jest na podstawie cen dostawy wskazanych w formularzu Zamówienia. Klient wyraża zgodę na obciążenie go kosztami dostawy.

6.3 Warunkiem nadania Towaru jest uiszczenie wymaganej zapłaty za Zamówienie.

6.4 Czas dostarczenia Zamówienia na terytorium Polski trwa maksymalnie do 14 dni roboczych, a na terytorium pozostałych państw Unii Europejskiej maksymalnie do 20 dni roboczych, liczonych od dnia zakończenia Czasu Realizacji Zamówienia.

6.5 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia zawartości przesyłki podczas jej odbioru od firmy kurierskiej. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości paczki  Klient jest zobowiązany do sporządzenia protokołu szkody w obecności kuriera. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Klienta z chwilą wydania mu Towaru.

6.6 Z chwilą wydania przez Usługodawcę Towaru przewoźnikowi, przechodzą na Klienta niebędącego Konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Jagg w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go takiemu Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

6.7 W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient niebędący Konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

7. REKLAMACJE I PRAWO ODSTĄPIENIA W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ

7.1 Jagg ma obowiązek dostarczenia Klientom Towarów zgodnych z Umową. 

7.2 W przypadku niezgodności Towaru z Umową Konsument może żądać jego wymiany lub naprawy.

7.3 Jagg może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Jagg może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z Umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Jagg. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Jagg, Jagg może odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową.

7.4 Zgłoszenie reklamacyjne z tytułu niezgodności Towaru z Umową należy składać na adres: help@jagg.pl lub w sklepie stacjonarnym. Formularz reklamacyjny dostępny jest w zakładce Dostawa i zwroty 

7.5 Jagg dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Jagg został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Jagg. 

7.6 Konsument udostępnia Jagg Towar podlegający naprawie lub wymianie. Jagg odbierze od Konsumenta Towar na swój koszt. 

7.7 Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

7.8 Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, gdy:

7.8.1. Jagg odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7.3. powyżej;

7.8.2. Jagg nie doprowadził Towaru do zgodności z Umową zgodnie z ust. 7.5.-7.6. powyżej;

7.8.3. Brak zgodności Towaru z Umową występuje nadal, mimo że Jagg próbował doprowadzić Towar do zgodności z Umową;

7.8.4. Brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w ust. 7.2.-7.7.;

7.8.5. Z oświadczenia Jagg lub okoliczności wyraźnie wynika, że Jagg nie doprowadzi Towaru do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta;

7.9 Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z Umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową;

7.10 Jagg zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny;

7.11. O rozpatrzeniu reklamacji i jej wyniku Jagg powiadomi Konsumenta w wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez takiego Klienta w formularzu reklamacyjnym. Jagg w ciągu 14 dni ustosunkuje się do żądania Konsumenta.

7.12 Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z Umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z Umową jest istotny.

7.13 Jeżeli brak zgodności z Umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie Umowy Konsument może odstąpić od Umowy jedynie w odniesieniu do tych Towarów, a także w odniesieniu do innych Towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z Umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z Umową.

7.14.W razie odstąpienia od Umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Jagg na jego koszt. Jagg zwraca Konsumentowi cenę sprzedaży niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

7.15. Jagg dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami;

7.16 Nie stanowią niezgodności Towaru z Umową:

7.16.1 uszkodzenia mechaniczne (np.: wgniecenia, otarcia, deformacje, złamania) powstałe z przyczyn niezależnych od Jagg;

7.16.2 odbarwienia oraz uszkodzenia powstałe poprzez niewłaściwe użytkowanie lub konserwację, przez które należy rozumieć użytkowanie lub konserwację niezgodną z instrukcją opisaną w zakładce Dbaj o jagg.

7.16.3 naturalne zużycie Towaru (np.: ścieranie się złocenia, ciemnienie) w wyniku korzystania zgodnie z przeznaczeniem (zwłaszcza biżuterii pozłacanej, platerowanej lub satynowej) tj. opisanym w zakładce Dbaj o jagg.

7.17 Powyższe uprawnienia przysługują tylko Konsumentom. Strony (Klient niebędący Konsumentem oraz Jagg), wyłączają między sobą rękojmię za wady. Wobec Klientów będących przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

7.18 Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Jagg. Reklamację na usługi świadczone drogą elektroniczną można składać również na adres poczty elektronicznej wskazany w ust. 7.3. powyżej.

8. ZWROTY

8.1 Konsument, który zawarł z Jagg umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni od dnia: (a) dla Umowy Sprzedaży – od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecia inna niż przewoźnik; (b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.2 Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Jagg przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

8.3 Do zachowania niniejszego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: help@jagg.pl, w tym przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego w zakładce Dostawa i zwroty

8.4 W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym Jagg został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy. Jagg może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.5 Konsument ma obowiązek zwrócić Towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.

8.6 Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

8.7 Prawo odstąpienia od umowy, nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów wskazanych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w szczególności do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Niniejsze ma zastosowanie w szczególności do Towarów spersonalizowanych np. poprzez zmianę rozmiaru, grawerunek.

8.8 Bezpośrednie koszty odesłania Towaru do Jagg w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość ponosi Konsument.

9. NEWSLETTER

9.1. Zasady otrzymania i rezygnacji z usługi Newslettera zostały określone w Regulaminie Newslettera, który znajduje się pod adresem: https://jagg.pl/polityka_prywatnosci.

10. ZMIANA REGULAMINU

10.1 Jagg może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (modernizacja infrastruktury Sklepu, zmiana sposobu funkcjonowania Sklepu).

10.2 Zarejestrowani Klienci zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu wraz z podaniem przyczyny takiej zmiany w wiadomości e-mail, wysłanej na 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. Niezarejestrowani Klienci zostaną o tym powiadomieniu w komunikacie wyświetlanym na stronie głównej Sklepu przez 15 (piętnaście) dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu. W tym czasie, Klient ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu.

10.3 Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian Regulaminu realizowane są zgodnie z dotychczasową treścią Regulaminu.

11. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE

11.1 W przypadku Klientów niebędących Konsumentami, stosuje się do nich szczególne, następujące postanowienia: (a) Jagg nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi z winy nieumyślnej, oraz odpowiedzialność Jagg ogranicza się do rzeczywiście poniesionych przez Klienta strat; (b) Jagg nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, (c) do praw i zobowiązań wynikających z Regulaminu stosuje się wyłącznie prawo polskie, (d) spory powstałe pomiędzy Jagg a Klientem, zostają poddane wyłącznie sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Jagg; (d) w przypadku zmiany Regulaminu, jeżeli do momentu wejścia w życie jego zmienionej wersji, Klient nie wypowie umów, przyjmuje się, że zaakceptował on nowy Regulamin bez zastrzeżeń.

11.2 Jagg przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny.

12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

12.1 Zobowiązania Klienta wynikające z Umowy Sprzedaży spełnione są w momencie uiszczenia należności za Towar i dostarczenia oraz odbioru Towaru, dokonanych zgodnie z Zamówieniem.

12.2 Wszelkie materiały, w tym elementy grafiki, kompozycja tych elementów, znaki towarowe oraz inne, dostępne w Sklepie stanowią przedmiot praw wyłącznych, w szczególności stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i praw własności przemysłowej. Wykorzystywanie materiałów udostępnianych w Sklepie w jakiejkolwiek formie wymaga każdorazowo zgody Jagg.

12.3 Konsument ma możliwości skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których Konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.html 

12.4 Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

12.5 Jeżeli Klient będący Konsumentem nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Umów Sprzedaży będą rozstrzygane przez sąd powszechny, określając właściwość sądu kierować się należy regułami określonymi we właściwym Klientowi będącemu Konsumentem akcie prawnym. 

12.6 Polityka Prywatności znajdująca się w zakładce Polityka prywatności, stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu.


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium